недеља, 28. јун 2015.

Институт за српски језик САНУ

Институт за српски језик


 Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких пројеката:

1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног језика и народних говора. У 2006. години излази 17. том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке лексикографије.
3. На пројекту Обрада старих српских споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српског јеванђељског речника обрађује се и представља старо српско писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних јеванђеља у старословенском контексту.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обухвата израду Српског дијалектолошког атласа, наставак сарадње на међународним лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и израду целовитог Српског дијалектолошког речника и Српског ономастичког речника.

http://zelenaucionica.com/azbuka-dramski-tekst

5. На најновијем пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проучава се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања допринела би томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима савремене теорије и праксе језичке стандардизације.


Директор: Срето Танасић
Адреса: Ђуре Јакшића 9
11000 Београд
Е-пошта: isj@isj.sanu.ac.rs
Сајт:      www.isj-sanu.rs
Тел:       (011) 2635-590, (011) 181-383
Факс:     (011) 2183-175


Издања се могу набавити непосредно од Института, претплатом, или у књижарама: Иницијал, Београд, Кнез Михаилова 35 и Књижари Александар Белић, Београд, Студентски трг 5.

Институт издаје часописе:

Српски дијалектолошки зборник (1905), у кејем излазе резултати испитивања српских народних говора
Јужнословенски филолог (1913), у којем се објављују научни радови из филологије и лингвистике српског језика и других словенских језика
Наш језик (1932), који доноси радове из области савременог српског језика, његове књижевне норме и језичке културе
Лингвистичке актуелности (2000), часопис у електронској форми доноси приказе најновијих књига из области лингвистике, осврте, хронике са научних скупова и симпозијума, аутореферате о магистарским и докторским тезама.

Посебне едиције су Библиотека Јужнословенског филолога и новопокренута едиција Монографије.


Нема коментара:

Постави коментар